فهرست

اخبار

نهاد کتابخانه ها

ارتباط با بخش های ستادی اداره کل کتابخانه های عمومی استان چهارمحال و بختیاری

واحدها شماره مستقیم شماره های عمومی/ داخلی
دفتر مدیرکل 03833333688 4 الی 03833353751
مسئول دفتر مدیرکل 11
روابط عمومی 20
فناوری اطلاعات 16
برنامه ريزی، آمار و پژوهش 13
امورعمرانی 27
حراست 03833353755 30
رئیس اداری و مالی 22
حسابداری 23
امورعمومی 24
جمع دار و امین اموال 25
بودجه و منابع در آمدی 11
امور اداری 31
کارپردازی 29
کارگزینی 31
دبیرخانه 18
رئیس اداره امورکتابخانه ها 03833353756 33
فرهنگی 21
توسعه کتابخانه ها 15
تامين منابع 17
امور همکاریها 14
امور انجمن ها 19