نشاني: شهرکرد، دروازه سامان، خیابان پیروزی، خیابان 12 اردیبهشت ( مجتمع ادارات فرهنگیان ) دفتر مديركل: 32250500(038) دورنگار: 32250550(038) تلفنخانه: 32253335(038) پست الكترونيك : pl@shahrekordpl.ir سامانه پيامك : 100045019