منو


اخبار
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه پژمان بختیاری دشتک

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه شهید آیت جونقان

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه داراب افسر بختیاری چلگرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه قیصر امین پور کاج

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه علامه دهخدا شهر ناغان
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه علامه دهخدا شهر ناغان

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه علامه دهخدا شهر ناغان
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه علامه دهخدا شهر ناغان
1397/12/19 يكشنبه گزارش تصویری(4)؛ گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه های شهرستانهای اردل،کوهرنگ،فارسان و کیار کتابخانه های داراب افسر بختیاری چلگرد، شهید آیت جونقان، علامه دهخدا ناغان و پژمان بختیاری دشتک با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با حضور مردم و مسئولین سالگرد تأسیس نهاد را گرامی داشتند.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.