منو


اخبار
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد

گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد
1397/12/19 يكشنبه گزارش تصویری(2)؛ گرامیداشت سالروز تأسیس نهاد در کتابخانه امیرکبیر شهرکرد کتابخانه امیرکبیر شهرکرد با اجرای برنامه های متنوع فرهنگی با حضور مردم و مسئولین سالگرد تأسیس نهاد را گرامی داشت.« کلیه حقوق مادی و معنوی برای نهاد کتابخانه های عمومی کشور محفوظ است »
Copyright © 2015 www.iranpl.ir. All rights reserved.